Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha II Soboru Watykańskiego (DA 10;26). Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za podstawową jednostkę organizacyjną Kościoła, którą jest parafia. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe wspólnoty parafialnej (por. k. 212 § 3, 228 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego). PRD stanowi ciało doradcze (k. 536 KPK), które pod kierownictwem proboszcza, przyczynia się do ożywiania działalności duszpasterskiej. Zatem głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego. Cel ten jest realizowany przez:
wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego.
Przed objęciem funkcji członkowie PRD składają przyrzeczenie:
Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelio, której ręką dotykam.