REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO 
P.W. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

CMENTARZ JEST MIEJSCEM ŚWIĘTYM

PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ I

Cmentarz Rzymskokatolicki w Dębem Wielkim jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Jego administrowaniem zajmuje się Proboszcz Parafii lub z upoważnienia Proboszcza Zarządca Cmentarza, wykonujący wszelkie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z przepisami prawa kanonicznego i państwowego.
Do zadań tych w szczególności należy:

 • przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielanie miejsca do urządzenia grobu,
 • obsługa pogrzebów, kopanie grobów, przygotowanie grobowców do pochówków, chowanie zwłok i ekshumacje oraz opieka nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
 • przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza, prowadzenie dokumentacji cmentarza wynikającej z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
 • utrzymywanie porządku, w tym utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych i wewnętrznych alejek, dostępu do pól grzebalnych oraz urządzeń sanitarnych i wywóz śmieci,
 • konserwacja małej architektury oraz kaplicy cmentarnej,
 • planowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni (koszenie trawy, pielęgnacja krzewów i nasadzenia),
 • wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, w tym przygotowanie kwater pod groby murowane i ziemne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

ROZDZIAŁ II

Cmentarz jest otwarty codziennie od świtu do zmierzchu. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego Zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. 
Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 • deptania po grobach,
 • palenia papierosów,
 • jazda na rowerze,
 • wprowadzania zwierząt,
 • przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,
 • niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,
 • wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 • zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
 • samowolnego ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania wokół miejsc grzebalnych itp. Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Zarządcy cmentarza, może skutkować usunięciem bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych roślin i przywróceniem powierzchni poza miejscem grzebalnym do stanu pierwotnego,
 • samowolnego wykonywania prac budowlanych,
 • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy.

Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:

 • wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
 • ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy oraz dojęcie do grobów,
 • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów,
 • umieszczania reklam,
 • zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
 • gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nie przeznaczonych,

Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu może być dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządcy cmentarza po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie prac budowlanych i kamieniarskich oraz wykonywania usług przez inne podmioty, które stanowi integralną część Regulaminu cmentarza (do względu u Zarządcy cmentarz i Kancelarii Parafialnej), a także po uzyskaniu zezwoleń stosownych instytucji, jeśli takie zezwolenia są wymagane odrębnymi przepisami. 
Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne, katakumby, kolumbarium.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284):

 • grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;
 • grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;
 • grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
 • katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;
 • kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;
 • miejsce grzebalne to miejsce wyznaczone przez Zarządcę cmentarza do urządzenia grobu.

Przez usługi pogrzebowe rozumie się eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.
Pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.
Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.
Zarządca Cmentarza, w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów, jest zobowiązany do prowadzenia „ksiąg cmentarnych”, których wymagania określa w/w rozporządzenie.

ZASADY DYSPONPONOWANIA GROBEM I PONOSZENIA OPŁAT

ROZDZIAŁ III

Każdy grób powinien mieć dysponenta. Przez dysponenta grobu rozumie się osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem oświadcza w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.
Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi przez Zarządcę cmentarza.
W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
Dysponent grobu jest uprawniony zrzec się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej w kancelarii cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje w kancelarii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.
Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą w Regulaminie cmentarza za pochowanie.
Upływ okresu 20 lat nie powoduje automatycznie wygaśnięcia dotychczasowego prawa do grobu, ale z tą chwilą grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.
Osobie, która pomimo upływu terminu czasu nie zgłosiła zastrzeżenia i nie uiściła opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarządcę cmentarza innej osobie z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza tj. opłat za miejsca grzebalne, opłat za czynności cmentarno- kancelaryjne oraz opłat za utrzymanie infrastruktury cmentarza jest dostępna w kancelarii cmentarza.
Wszystkie opłaty, o których mowa w pkt.l, wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
Kancelaria przyjmując opłatę potwierdza ten fakt jednorazowo odpowiednim dokumentem.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębe Wielkim nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
W przypadku naruszenia regulaminu właściciel obiektu lub Zarządca ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych i administracyjnych.

PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH NA TERENIE CMENTARZA

ROZDZIAŁ IV

Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza, w szczególności w zakresie usług kamieniarskich, pogrzebowych, pielęgnacji zieleni, opieki nad grobami, wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Zarządcą cmentarza.
Podmioty, które nie mają zawartych stałych umów, są zobowiązane do uzyskania od Zarządcy cmentarza jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi.
Wszyscy wykonawcy (tj. firmy zewnętrzne, prowadzące na podstawie właściwych przepisów prawa działalność gospodarczą) mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.
Wszyscy wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i Regulaminu cmentarza wyznaniowego przy Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy: prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przepisów bhp oraz innych właściwych przepisów powszechnych, a ponadto do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wydawanych przez Zarządcę cmentarz.
Wszelkie prace i usługi wykonywane na terenie cmentarza przez wykonawców mogą być realizowane tylko na podstawie właściwej umowy zawartej z Zarządcą cmentarza. Umowa taka może być zawarta na czas określony, nieokreślony lub na czas wykonania konkretnych prac. Zarządca cmentarza wydaje ponadto każdorazowo pozwolenie na wykonanie prac na jednym ściśle określonym grobie.
Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich; są zobowiązani do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.
Wykonawcy są zobowiązani do zachowania należytej staranności, przestrzegania postanowień umów z Zarządcą cmentarza, stosowania się do udzielonych im zezwoleń oraz dbałości o mienie cmentarza i dysponentów grobów.
Wykonawcy są zobowiązani do zadbania o to, aby pozostałe szczątki, znalezione w starym grobie zostały godnie zabezpieczone; Wykonawcy są zobowiązani do zapewnienia porządku w miejscu wykonywania usługi;
Wykonawcy są zobowiązani do zabezpieczenia miejsca wykonywania usługi przed osunięciem się ziemi i sąsiednich mogił, przy respektowaniu właściwych przepisów prawa budowlanego;
Wykonawcy są zobowiązani do wywiezienia ziemi na miejsce do tego przeznaczone.
Wykonawcy są zobowiązani dodo zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
Wykonawca może wykonywać prace w dni robocze.
Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenie może jedynie obejmować wymiar placu grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu za grób.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników realizujących prace i usługi na terenie cmentarza